Η εταιρεία

baladanis

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό την παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος και τις εργασίες εκσκαφής και μετακίνησης γαιών. Το 2011 η επιχείρηση απέκτησε την σημερινή της επωνυμία αφού επέκτεινε τις δραστηριότητες της στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων. Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην ΒΙΠΕ Ιωαννίνων. Οι μέτοχοι της επιχείρησης είναι η οικογένεια Μπαλαντάνη δηλαδή ο κ. Μπαλαντάνης Γρηγόριος, η γυναίκα του Μπαλαντάνη Βιργινία και τα παιδιά τους Μπαλαντάνης Αναστάσιος και Μπαλαντάνη Έλενα.

Βασικός άξονας της στρατηγικής που πρόκειται να ακολουθήσει η επιχείρηση, είναι η ανάπτυξη ποιοτικότερων προϊόντων τα οποία θα απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, θα τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.

Η παραγωγική δραστηριότητα που ακολουθεί η επιχείρηση περιλαμβάνει ένα συγκρότημα παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος ηλικίας 8 ετών, το οποίο προμηθεύτηκε κατά την ίδρυση της. Η παραγωγική δραστηριότητα υλοποιείται ως εξής:
- Αποθηκεύονται τα αδρανή υλικά (άμμος και τσιμέντο) στα σιλό της επιχείρησης
- Με μεταφορικές ταινίες μεταφέρονται τα αδρανή υλικά στο τμήμα ζύγισης και δοσολόγησης
- Αφού μετρώνται οι δοσολογίες οδηγούνται στο μίξερ του συγκροτήματος όπου αναμιγνύονται με νερό και δημιουργείται το έτοιμο σκυρόδεμα
- Μέσω ειδικής υποδοχής φορτώνονται οι μπετονιέρες της επιχείρησης το έτοιμο σκυρόδεμα προκειμένου να το μεταφέρουν στο χώρο απόθεσης που συνήθως είναι μια νέα κατασκευή.

Η επιχείρηση έχει θεσπιστεί κανόνες οργάνωσης και καλής λειτουργίας και διαθέτει ένα σαφές οργανόγραμμα διαχωρίζοντας ευδιάκριτα τους τομείς δραστηριοποίησής της. Γενικός διευθυντής της επιχείρησης είναι ο ιδιοκτήτης, κ. Μπαλαντάνης ο οποίος έχοντας πλέον, αποκομίσει μεγάλη εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησής του, γνωρίζει ότι βασική αρχή για την λειτουργία μιας επιχείρησης, αποτελεί η ειλικρινής σχέση που θα αναπτυχθεί με τους εργαζομένους και κατ’ επέκταση τους πελάτες της επιχείρησης έτσι ώστε να καταστεί μια επιχείρηση βιώσιμη σε βάθος χρόνου.

Η λειτουργία της επιχείρησης δεν βλάπτει το περιβάλλον, αντιθέτως ο φορέας της επένδυσης έχει φροντίσει να λειτουργεί με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Συνεπώς οι επενδυτές έχοντας οικολογική συνείδηση και διαβλέποντας την αναγκαιότητα για πράσινη ανάπτυξη συμπεριέλαβαν στο παρόν επενδυτικό τους σχέδιο ενέργειες οι οποίες συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.